PDF Nyomtatás E-mail

Önállóan működő intézmények

 ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szerv

Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. 

Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. 

ÉS MAGTÁR U. 17.

1.     OM azonosítója: 029220 

2.     Székhelye, 3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8. sz. 

3.     Telephelye: 3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8. sz.

4.     Intézmény alapítója: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 3922 Taktaharkány, Gépállomás u.4. sz.

5.     Az alapítás ideje: 1948.

6.    Az intézmény felügyeleti szerve és fenntartója: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata, 3922 Taktaharkány, Gépállomás u.4.sz.

7.     Az intézmény működési területe: Taktaharkány nagyközség teljes közigazgatási területe

8.     Az intézmény jogállása: Az intézmény a Közoktatási Törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy

9.     Az intézmény típusa: Általános Iskola-8 évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 

10.   Felvehető maximális létszám:   1-4 évfolyam 9  csoport x 26 fő                             =  234 fő 

5-8 évfolyam 8 csoport x 30 fő                               =  240 fő 

Enyhe értelmi fogyatékos 1 csoport ,  15  fő x 2  =  30 fő  

                                                                                         504 fő

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

562913            Iskolai intézményi étkeztetés

852000            Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852011            Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852012         Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) integráltan és szegregáltan testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek

852013           Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852021            Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852022         Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) integráltan és szegregáltan testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek

852023           Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

855911            Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912            Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855913            Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése

855914            Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915            Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855916            Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

856099            Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

931204            Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

A közoktatási intézményen belül a gyermek-étkeztetési feladat az alaptevékenység ellátását támogató tevékenység, és mint ilyen alaptevékenységnek minősül [a Törvény 7. §-ának (2) bekezdése]. Ez esetben a konyha a közoktatási intézmény alapfeladatának megfelelő besorolással közintézmény „része” lesz. Az intézmény alapító okiratában alaptevékenységként kell meghatározni.

b/ Alaptevékenységhez kapcsoló kiegészítő tevékenységet folytat, igény alapján

-          önköltséges tanórán kívüli foglalkoztatás, tehetséggondozó foglalkozást szervezhet,

-         a rendelésre álló helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamban bérletbe adhatja, az nem akadályozza a nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzés, a diáksportkör munkáját

c/ Ellátó vállalkozási  tevékenysége köre, mértéke

-          az iskola részt vehet az iskolarendszeren kívüli oktatásban,

-          a gyermekek nyári táborozásában

-          csoportos étkeztetés

a vállalkozásból származó bevétele nem haladja meg az iskolai éves költségvetés 25 %-át.

Veszteséges vállalkozási tevékenységet nem folytathat, bevételeinek fedezni kell a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos összeges kiadást.

A vállalkozásból származó bevétel felhasználását 50 %-ban az épületek karbantartására, felújítására kell fordítani, a másik 50%.-ával az iskola szabadon rendelkezik, az nem vonható el.

13./A feladat ellátását szolgáló vagyon

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a székhelyén lévő Taktaharkány település tulajdonában álló  taktaharkányi belterületi tulajdoni lapon nyilvántartott…891    Helyrajzi számú ingatlan, a rajta találhatóoktatási épületekkel, tornateremmel és berendezésekkel, és a Taktaharkány tulajdonában álló. Tulajdoni lapon nyilvántartott 867. helyrajzi számú ingatlan, gyakorlókert és rakta található szerszámoskamra és napközi.

A nevelő oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök, szemléltetőeszközök. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

Az alapító okiratban meghatározottak szerint azokkal vállalkozást is végezhet.

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

14./Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: önállóan működő költségvetési szerv, a gazdálkodással összefüggő tevékenységet a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja végzi. Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési előirányzatokon belül a polgármester vállalhat, szakmai végrehajtását a polgármesteri végzi a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Működési területe: Taktaharkány Nagyközség közigazgatási területe.

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye2: TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, 3922 TAKTAHARKÁNY, GÉPÁLLOMÁS U. 4.SZ.

Gazdálkodási jogköre:4: önállóan működő .

 

A költségvetési szerv vezetőjének a kinevezési rendje:

Az intézményvezetői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az önkormányzat polgármestere látja el.

Az intézményvezetőt az alapító önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki ülésen, minősített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés 5 évre, határozott időre szól. Képviseli az intézményt.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony).

Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban5: 0%

Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai5, 6: NINCS

Az alapító okiratokról szóló testületi döntést – rendeletet, határozatot –az elektronikus információszabadságról szóló törvény szerinti internetes honlapon közzé kell tenni.

Az alapító okiratokat a rendeletnek (határozatnak) megfelelően módosítani kell. Az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat mellett el kell készíteni és a módosító okirathoz kell csatolni az alapító okiratot egységes szerkezetben is. Ezen okiratok mindegyikét meg kell tehát küldeni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére

 

 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÁGAZATI BESOROLÁS VÁLTOZÁSA 2008. ÉVTŐL

 

megye

 

PÜK

 

Régi

 

törzsszáma

 

Új törzsszáma

 

Gazd.

 

jogkör

 

Régi szak

 

ágazata

 

2008. új

 

szakágazat

 

05

 

1311

 

349899220

 

637026

 

 

 

Részben

 

önálló

 

801000

 

852010

 

Záradék

 Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a testület TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2010. június 10-i ülésén a 28. számú, 2010. augusztus 30-án 50. számú határozattal fogadta el.

                Dr. Gadnai Mária                                          Varga László

                      jegyző                                                  polgármester


 

Határtalanul!

Tablók

  • personal injury attorney Los Angeles
  • Orange County personal injury attorney
  • Long Beach personal injury attorney
  • Beverly Hills personal injury attorney
  • Santa Monica personal injury attorney
  • Pasadena personal injury attorney
  • Riverside personal injury attorney
  • San Bernardino personal injury attorney
  • Santa Clarita personal injury attorney
  • No images